Algemene Voorwaarden

Datum opgesteld: 1 mei 2023

We willen dat elke gast een aangenaam verblijf heeft. Om dat in goede banen te leiden, zijn deze Algemene Voorwaarden nodig en moeten worden nageleefd. We wensen je een fijn verblijf in ons vakantiehuis.

Begripsbepaling:
Om niet te lange teksten te hebben, wordt in de Algemene Voorwaarden verkort verwezen naar onderstaande namen.

 • De verhuurder: eigenaar vakantiehuis Villa Älgkloster;
 • De huurder: de persoon die met ons een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van het vakantiehuis;
 • Het vakantiehuis: Villa Älgkloster, gevestigd aan Strandvägen 20, 579 93 in Grönskåra in Zweden

De verhuurder is verplicht:

 • Het verblijf tijdig, zoals afgesproken in deze huurovereenkomst, ter beschikking te stellen;
 • In goede staat en compleet met inventaris ter beschikking te stellen;
 • Voor het verblijf met inventaris een deugdelijke opstal- en inboedelverzekering te hebben, die ook schade tijdens verhuur dekt;
 • Voldoende instructie te geven over het gehuurde.

De huurder is verplicht:

 • De verschuldigde huur- en borgsom te voldoen ook al gebruikt de huurder het verblijf niet of voor een gedeelte van de huurperiode, tenzij er annuleringskosten worden voldaan als bepaald in artikel 5;
 • Het verblijf zorgvuldig, overeenkomstig de bestemming (recreatie), te gebruiken;
 • De instructies van de verhuurder op te volgen;
 • Het verblijf uitsluitend door het eigen reisgezelschap te gebruiken zoals vastgelegd in het huurcontract;
 • Het verblijf tijdig (zoals vastgelegd in het huurcontract) en in dezelfde staat als bij aanvang van huurperiode op te leveren.

Artikel 1: Reserveringen

 • Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 22 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn niet geldig. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijden – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.
 • Een aanvraag voor een huurperiode wordt maximaal één week in optie gezet, hierna vervalt de optie. In die periode krijgt u informatie toegestuurd om het huurcontract op te stellen. In overleg kan hier soms van worden afgeweken.
 • Een reservering is pas officieel wanneer het huurcontract is ondertekend en de betaling van de factuur ontvangen is, geldend onder de in artikel 2 beschreven voorwaarden.
 • Wij verzoeken u de verschillende documenten (huurcontract, Algemene Voorwaarden en factuur) op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons te melden.
 • Indien u binnen twee weken na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen. Het nalaten van deze melding kunt u geen beroep op de reservering meer doen, deze is komen te vervallen.
 • Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van het vakantiehuis voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is volgens art. 7:232 lid 2 BW.

Artikel 2: Betaling

 • Wij verzoeken u om 40% van de huursom en de borgsom binnen 7 dagen na de factuurdatum aan ons over te maken.
 • De overige 60% dient u vier weken voor de aankomstdatum aan ons te hebben betaald.
 • Indien uw reservering binnen vier weken ligt voor de aankomstdatum moet u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag ineens aan ons overmaken.
 • De betalingen dient u over te maken onder vermelding van het factuurnummer. Dit kan naar IBAN: SE79 5000 0000 0561 3019 7616 t.n.v. Tomas de Vries of via PayPal account ‘Älgkloster’ met e-mailadres info@algkloster.se (hiervoor geldt een toeslag van 3%).
 • Met het voldoen van een termijn van of de hele huursom bevestigt u de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 • Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3: Borgsom

 • Bij de huurder wordt een borgsom in rekening gebracht ter hoogte van € 150,00. Deze dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord die verhuurder kan inhouden bij niet nakoming van de verplichtingen van de huurder als een goed huurder.
 • De borgsom moet samen met de eerste betaling van de factuur te worden voldaan.
 • Indien de borgsom niet wordt betaald, is de verhuurder gerechtigd de huurder de toegang tot het vakantiehuis te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, is het de verhuurder bovendien toegestaan de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 • De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen (bijvoorbeeld schade aan inventaris) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na vertrek, teruggestort op de rekening van de huurder waarmee eerste betaling is verricht.
 • Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledige schade, behouden wij ons het recht voor om u voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.

Artikel 4: Wijzigingen

 • Indien de huurder, na het tekenen van de huurovereenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen. Het is de vrije keuze van de verhuurder of en in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen vier weken vóór aankomst niet worden toegestaan.
 • Indien de huurder na het tekenen van de huurovereenkomst de verblijfsperiode wil wijzigen naar een andere periode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld artikel 5. Onder andere verblijfperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfperiode.

Artikel 5: Annulering

De huurder moet altijd per e-mail (aan info@algkloster.se) annuleren. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Bij annulering binnen 24 uur na boeking zijn er geen kosten aan verbonden;
 • Bij annulering meer dan 4 weken vóór aanvang van het verblijf is 50% van de huursom verschuldigd;
 • Bij annulering binnen 4 weken vóór aanvang van het verblijf is de volledige huursom verschuldigd;
 • Bij eerder vertrek van het verblijf, is het totaalbedrag van de boeking verschuldigd.
 • Indien je binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.
 • Als het verblijf voor (gedeeltelijk) overeengekomen periode alsnog wordt verhuurd aan een derde, worden de annuleringskosten verminderd met de huuropbrengst.

Artikel 6: Ontvangst sleutel

 • Voor de reis naar Villa Älgkloster ontvangt de huurder een e-mail met informatie over het vakantiehuis. In deze e-mail staat ook de code en locatie van de sleutelkluis.
 • Deze code mag niet worden overgedragen aan derden.
 • Bij het verlaten van het huis moet de sleutel weer teruggeplaatst worden in de sleutelkluis.
 • De sleutel van het vakantiehuis wordt in bruikleen aan de huurder gegeven, maar blijft altijd eigendom van de verhuurder.
 • Het is de huurder niet toegestaan de sleutel te dupliceren.
 • Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 75,-

Artikel 7: Verblijf in vakantiehuis

 • Op de dag van aankomst kun je vanaf 15.00 uur gebruik maken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dien je het vakantiehuis om 10.00 uur te hebben verlaten.
 • Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten mag gerookt worden, mits de peuken etc. netjes worden opgeruimd.
 • De huursom is inclusief eindschoonmaak, met inachtneming van artikel 10.
 • Het gebruik van water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken je hier spaarzaam mee om te gaan.
 • Onder- of doorverhuur is niet toegestaan.
 • Verblijf van meer personen in het vakantiehuis dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor het huis geldende maximum van 6 personen is niet toegestaan zonder onze toestemming. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden. Bij toestemming voor een extra persoon, wordt één extra bed geplaatst. Hiervoor wordt een toeslag gerekend van € 15,– per persoon per nacht.
 • Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor je maaltijd buiten- is niet toegestaan.
 • De huurder dient ervoor te zorgen dat tussen 23.00 uur en 07.00 uur, de nachtrust wordt gerespecteerd. Dit betekent onder meer geen luide muziek/geluiden. Huurder draagt zorg dat er geen overlast voor de natuurlijke omgeving of de omwonenden ontstaat.

Artikel 8: Houtstoken en open vuur

 • Er is beperkt hout aanwezig voor de houtkachels in het vakantiehuis, hier wordt spaarzaam mee omgegaan voor de winter. Hout is verder verkrijgbaar bij de supermarkten.
 • De Zweedse tegelkachels zijn er voor om zachtjes gestookt te worden in twee uur tijd, hierna kun je de deuren sluiten en geniet je ruim 14 uur van warmte.
 • Deze kachels dienen gestookt te worden volgens de aanwezige instructie.
 • Alleen de openhaard in de woonkamer is geschikt om langdurig te stoken.
 • Na gebruik moet de as opgeruimd worden in de daarvoor bestemde asemmer.
 • Een open vuur mag buiten alleen gemaakt worden op de daarvoor bestemde plaats en er moet rekening gehouden worden met weersomstandigheden (droogte en windrichting buren). Hiervoor kun je takken sprokkelen in het bos.
 • Er is nog géén barbecue aanwezig. Bij de zwemplaats in het dorp (400 meter) is wel een grillplaats aanwezig.

Artikel 9: Aansprakelijkheid, schade en klachten

 • Het advies is om bij aankomst het vakantiehuis en inventaris goed te inspecteren op gebreken en indien je dit ziet, meld dit zo snel mogelijk bij de verhuurder.
 • De huurder is in de betreffende huurperiode volledig aansprakelijk voor ontstane schade aan huis, toebehoren en inventaris, tenzij dit niet aan de huurder kan worden toegerekend.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in het vakantiehuis.
 • Indien je een klacht wil indienen n.a.v. je verblijf, doe dat dan binnen 14 dagen na het einde van de huurperiode. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@algkloster.se en je klacht schriftelijk en gemotiveerd te omschrijven. Indien je foto’s hebt die je klacht ondersteunen, stuur je deze mee.

Artikel 10: Vertrek en eindschoonmaak

 • In het Zweden wordt afval fanatiek gescheiden. De huurder moet er zorg voor dragen dat afval goed gescheiden wordt zoals aangegeven op de afvalcontainers en deels af te voeren naar de milieustraat in het dorp (papier, glas, plastic, blik).

  Na het eindigen van de huurperiode, moet het vakantiehuis als volgt zijn achtergelaten:
 • Het huis is (veeg)schoon;
 • Vuilnisbakken zijn geleegd;
 • Het meubilair staat op dezelfde plaats als bij aankomst;
 • Keukenservies, bestek en apparatuur is schoon afgewassen, afgedroogd en terug in de kasten geplaatst;
 • De vaatwasmachine en koelkast zijn leeg en schoon achtergelaten;
 • Het beddengoed (dekbed en kussens) liggen opgevouwen op bed;
 • Het eventueel gehuurde beddengoed is afgehaald en ligt naast bed en gehuurde handdoeken etc. liggen in de wasmand;
 • Er zijn geen etenswaren achtergelaten in de kasten;
 • Tuinmeubilair en kussens zijn in de schuur teruggeplaatst;
 • Eventueel breukwerk en/of schade wordt direct gemeld bij de verhuurder. Dit mag per bericht op de telefoon naar Thom: +31614889852 of via de mail naar info@algkloster.se.
 • Indien het vakantiehuis niet is achtergelaten met inachtneming van bovenstaande punten, kunnen de meerkosten voor schoonmaak ingehouden worden op de borgsom.

Artikel 11: Huisdieren

 • Wij hebben zelf een hond die we bij onze vakanties meenemen naar het vakantiehuis. Om die reden kunnen we niet garanderen dat het huis helemaal allergie-proof is, ondanks zorgvuldige schoonmaak.
 • In overleg met de verhuurder kan het mogelijk zijn om je eigen huisdier mee te nemen. Het is de vrije keuze aan de verhuurder of en in hoeverre dit verzoek wordt ingewilligd. Voor een huisdier geldt een toeslag van €40,- voor verblijfs- en schoonmaakkosten.
 • Wij zijn zuinig op ons huis en meubilair, dat verwachten we ook van de gasten.
 • Het vakantiehuis heeft een omheinde tuin waarin je huisdier vrij kan rondlopen, maar het is geen uitlaatplek. Uitwerpselen moeten direct worden opgeruimd.
 • De meubels zijn alleen voor baasjes, niet voor huisdieren. Hiervoor dien je zelf een kussen mee te nemen.
 • Het is nadrukkelijk niet toegestaan om huisdieren mee te nemen naar de bovenverdieping of badkamer.
 • Bescherming tegen vlooien is verplicht, kosten voor eventuele ongediertebestrijding kan van de borg worden ingehouden.
 • We willen je vragen om zelf in ieder geval een keer de stofzuiger door de kamers te halen om  de meeste haren al weg te nemen.
 • Indien bovenstaande niet wordt nageleefd, zullen we mogelijk in de toekomst huisdieren moeten weigeren. Houd het daarom leuk en netjes voor iedereen.

Artikel 12: Privéruimtes eigenaar

 • De afgesloten privé ruimtes van de eigenaar dienen gerespecteerd te worden.

Artikel 13: Toepasselijk recht

 • Op deze Algemene Voorwaarden en de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14: Aanpassing Algemene Voorwaarden

 • Het staat de verhuurder vrij om de Algemene Voorwaarden naar eigen inzicht te wijzigen. Indien de huurder akkoord heeft gegeven op de ‘oude’ Algemene Voorwaarden, dient hij geïnformeerd te worden van de wijzigingen en krijgt de mogelijkheid bij inhoudelijke wijzigingen om binnen één week het huurcontract te ontbinden.

Last Updated on oktober 2, 2023 by Villa Älgkloster